Pozew o rozwód

W celu rozpoczęcia procesu rozwodowego małżonek, który chce się rozwieść, powinien złożyć pozew o rozwód.

Każdy pozew o rozwód powinien zawierać:

1. oznaczenie powoda – jest nim małżonek wnoszący powództwo o rozwód,
2. oznaczenie pozwanego – jest nim drugi małżonek,
3. imię, nazwisko, dokładny adres oraz nr PESEL powoda
4. imię, nazwisko i dokładny adres pozwanego

W pozwie należy wskazać czego powód żąda, tj:

1. orzeczenia rozwodu, z czyjej winy, ewentualnie bez orzekania o winie
2. orzeczenia o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi
3. orzeczenia o alimentach dla wspólnych małoletnich dzieci

Pozew powinien zawierać uzasadnienie, w którym należy wskazać przyczyny wystąpienia o rozwód. Przy czym przyjmuje się, iż za winę rozkładu pożycia małżonków należy uznać takie zachowanie jak: zdrada, odmowa wzajemnej pomocy, opuszczenie współmałżonka, pijaństwo, agresja, przemoc domowa czy zaniedbywanie rodziny. Zaś za niezawinione przyczyny uznaje się np.: brak możliwości porozumienia się, czy różnice charakterów.

Pozew należy złożyć w dwóch egzemplarzach i załączyć do niego skrócony odpis aktu małżeństwa oraz odpisy skrócone aktów urodzenia wspólnych małoletnich dzieci.

Opłata stała od pozwu o rozwód wynosi 600 zł. Uiszcza się ją poprzez naklejenie na pozew znaków opłaty sądowej lub wpłacając na konto Sądu Okręgowego właściwego ze względu na miejsce ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, jeśli choć jedno z nich w okręgu tym ma jeszcze miejsce zamieszkania.

Pozew należy złożyć w biurze podawczym Sądu Okręgowego lub wysłać na adres Sądu, najlepiej listem poleconym. Należy pamiętać, iż Sąd zwraca z urzędu połowę uiszczonej opłaty od pozwu o rozwód w razie orzeczenia rozwodu na zgodny wniosek stron bez orzekania o winie – po uprawomocnieniu się wyroku.

Należy jednak pamiętać, że choć prawomocny wyrok rozwodowy tworzy pomiędzy stronami ustrój rozdzielności majątkowej, to nie reguluje on kwestii majątku byłych małżonków, którzy nadal pozostają zarówno współwłaścicielami rzeczy i praw nabytych po zawarciu związku małżeńskiego, jak też nadal są współdłużnikami z tytułu zobowiązań powstałych po zawarciu związku małżeńskiego. Aby dokonać podziału aktywów przypadających małżonkom niezbędne jest przeprowadzenie postępowania o podział majątku wspólnego dokonany przez notariusza w formie umowy, czy też przez sąd (w postępowaniu o podział majątku wspólnego).

Jednym z często spotykanych problemów związanych z majątkiem wspólnym byłych małżonków jest kwestia odpowiedzialności za wspólnie zaciągnięty kredyt (w tym kredyt hipoteczny), gdyż sąd
orzekający o rozwodzie stron, czy też dokonujący podziału ich majątku nie jest władny do ingerowania  w  treść umowy stron  z bankiem, gdyż bank nie jest stroną postępowania sądowego.